กำหนดการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

วิธีการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ แบบศึกษาด้วยตนเอง (LMS)

ค่าอบรม XXX บาท/คน (ไม่รวม VAT)

วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรม รอบการอบรม ขอรับใบอนุญาตจาก คปภ. ได้ตั้งแต่ Link สมัครเข้าอบรม
25 ม.ค. 65 7 ก.พ. 65 16 ก.พ. 65 17 - 21 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 65 ปิดรับสมัครแล้ว
25 ม.ค. 65 7 ก.พ. 65 16 ก.พ. 65 17 - 21 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 65 ปิดรับสมัครแล้ว
25 ม.ค. 65 7 ก.พ. 65 16 ก.พ. 65 17 - 21 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 65 ปิดรับสมัครแล้ว
25 ม.ค. 65 7 ก.พ. 65 16 ก.พ. 65 17 - 21 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 65 ปิดรับสมัครแล้ว
25 ม.ค. 65 7 ก.พ. 65 16 ก.พ. 65 17 - 21 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 65 ปิดรับสมัครแล้ว
25 ม.ค. 65 7 ก.พ. 65 16 ก.พ. 65 17 - 21 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 65 ปิดรับสมัครแล้ว
25 ม.ค. 65 7 ก.พ. 65 16 ก.พ. 65 17 - 21 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 65 ปิดรับสมัครแล้ว
25 ม.ค. 65 7 ก.พ. 65 16 ก.พ. 65 17 - 21 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 65 ปิดรับสมัครแล้ว
25 ม.ค. 65 7 ก.พ. 65 16 ก.พ. 65 17 - 21 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 65 ปิดรับสมัครแล้ว