Timeline

ความเป็นมาของสถาบัน

 • ก่อน 2547

  ฝ่ายวิชาการ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

 • 2547

  TR Training & Consulting Co., Ltd.

 • 2552

  ได้รับอนุมัติจาก สำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานจัดอบรม หลักสูตรขอรับ/ขอต่ออายุ ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยครั้งที่ 1-3

 • 2556

  ได้รับอนุมัติจาก สำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานจัดอบรม หลักสูตรขอต่ออายุ ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

 • 2559

  Thaire Training เป็นส่วนหนึ่งของ Thaire Services ผู้ให้บริการ Outsource แบบมืออาชีพ

 • 2562

  ให้บริการอบรม แบบ Virtual Classroom

 • 2565

  ให้บริการอบรม แบบ E-Learning