สนใจหลักสูตร

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า
ประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

สมัครเรียน

สนใจหลักสูตร

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า
ประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

สมัครเรียน

บริษัท BlueVenture TPA - Training ได้รับ อนุมัติจาก สนง.คปภ.เป็นหน่วยงานจัดอบรม หลักสูตรขอรับ/ขอต่ออายุ ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ตั้งแต่ปี 2552

ให้บริการจัดอบรม แบบห้องเรียน (Face to Face Classroom), ห้องเรียนเสมือน (Visual Classroom) และ E-learning สำหรับการสะสมชั่วโมงอบรมเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตฯ

Training Course

หลักสูตรการอบรม การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

P1

Pillar 1: ด้านเทคนิคเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย
(Technical and Business Knowledge) [TB]

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้
ไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง

P2

Pillar 2: ด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
(Skills Development) [SD]

ไม่จำกัด
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

P3

Pillar 3: ด้านกฎระเบียบและจรรยาบรรณ
(Regulations and Ethics) [LE]

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้
ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

T

Sample: PDPA Awareness
(คอร์สสำหรับทดสอบระบบ)

ไม่จำกัด
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

หลักสูตรที่ให้บริการ

หลักสูตรเพื่อการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (ได้รับความเห็นชอบ จาก สำนักงาน คปภ.)

กลุ่มผู้เข้าอบรม
  • คนกลางประกันภัยที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป
  • ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย
  • ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต

(ใบรับรองการอบรม ของไทยรีฯ ใช้ต่อใบอุญาตฯได้ทั้ง 2 ประกันชีวิตและวินาศภัย

จำนวนชั่วโมงที่ต้องอบรม
  • ตัวแทนประกันภัย อบรมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง / สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 15 ชั่วโมง
  • นายหน้าประกันภัย อบรมไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 25 ชั่วโมง

Service

บริการเพิ่มเติมของสถาบันแก่ผู้เรียน

อบรมตามหลักสูตรและวิธีการตามประกาศสำนักงาน คปภ. โดยทีมวิทยากรคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการเลือกวิชาอบรม, ตอบคำถาม, แนะนำการใช้งาน
เลือกช่วงเวลาอบรมที่สะดวกได้ (ตามระยะเวลาอบรมของแต่ละวิชาและข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ.)
อบรมสะสม ชั่วโมง เพื่อยื่นต่อใบอนุญาตฯ
สามารถฝากคำถามให้วิทยากรตอบกลับทางอีเมลได้
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ยื่นต่ออายุใบอนุญาตฯ

Testimonial

ความประทับใจต่อสถาบัน